Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende begrippen gehanteerd.

 

  1. Definities

 

1.1   Eigenaar: Flowerish studio

 

1.2   Opdrachtgever: Een natuurlijke persoon die een opdracht geeft aan Flowerish studio tot het laten aanbrengen van een tatoeage.

 

1.3   Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Flowerish studio en de opdrachtgever tot levering van diensten, zoals het laten aanbrengen van een tatoeage.

 

 

  1. Toepasselijkheid

 

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Flowerish studio en de opdrachtgever, waarbij Flowerish studio als verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met instemming van Flowerish studio worden afgeweken.

 

2.2   De opdrachtgever die een overeenkomst met Flowerish studio aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Flowerish studio gehanteerde algemene voorwaarden.

 

 

  1. Eigen verantwoording en eigen risico

 

3.1   Alle opdrachten van de opdrachtgever aan Flowerish studio worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de opdrachtgever.

 

3.2   Door opdracht te geven aan Flowerish studio tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is de opdrachtgever bekend dat de door of namens Flowerish studio aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

 

3.3   Door opdracht te geven aan Flowerish studio tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Flowerish studio of derden in gevaar kan brengen.

 

3.4   De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Flowerish studio aan te laten brengen weloverwogen heeft genomen.

 

3.5   Flowerish studio zet geen tatoeages bij personen onder de 18 jaar. De klant mag maximaal 1 persoon meenemen naar de afspraak, dit moet van te voren aangegeven worden, vanwege de grootte van de studio.

 

3.6   Flowerish studio heeft het recht om van de opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Flowerish studio het recht de opdracht te weigeren.

 

3.7   Tatoeages van teksten of cijfers dienen door de opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de opdrachtgever.

 

 

  1. Aansprakelijkheid

 

4.1   Door opdracht te geven aan Flowerish studio erkent de opdrachtgever dat Flowerish studio een inspanningsverbintenis heeft. Flowerish studio zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Flowerish studio kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Flowerish studio is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

 

4.2   Voor het geval Flowerish studio aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Flowerish studio voor de betreffende dienst aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

 

4.3   Elke recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Flowerish studio terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.

 

4.4   Flowerish studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijke van de opdrachtgever.

 

 

  1. Garantie

 

5.1   Flowerish studio gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleurstoffen die zijn gecontroleerd en goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

 

 

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

6.1   Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten zijn is het Nederlands recht van toepassing.

 

6.2   Geschillen tussen Flowerish studio en de opdrachtgever die voortkomen uit de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer beslecht.

 

 

  1. Slotbepaling

 

Het laten zetten van een tatoeage door Flowerish studio is ten alle tijde op eigen risico.

 

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van Flowerish studio en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.